Privacy Statement Dailyflex Personeelsdiensten

1. Inleiding

Dailyflex hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar website bezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Dailyflex heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Dailyflex behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Dailyflex u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

Dailyflex Personeelsdiensten BV
Jupiter 128
2675 ZG Honselersdijk

Dailyflex is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Dailyflex schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Dailyflex blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Dailyflex contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP –adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies

Dailyflex maakt gebruik van cookies en we statistieken. Zo wijn wij in staat om te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan passen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoeker. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maat.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:

 • Als u aan Dailyflex toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor 1 of meer specifieke doeleinden
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen:
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Dailyflex rust
 • Als verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van he openbaar gezag dat aan Dailyflex is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dailyflex of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement en werving en selectie.

Dailyflex gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod van de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Gewerkte uren te registeren en te verwerken in ons salarissysteem
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • U te benaderen voor nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Om re-integratie verplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.

Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale – en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Dailyflex kan u als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer bent van Dailyflex, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht, CV, rijbewijs, informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt
 • Anders dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden

Dailyflex kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Dailyflex, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Dailyflex diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ”waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt op ons elk gewenst moment via info@dailyflex.nl of 0174 287 273 dan wel schriftelijk : Postbus 42, 2675 ZG Honselersdijk verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u contact opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@dailyflex.nl of 0174 287 273. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wens te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen om verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons via info@dailyflex.nl of 0174 287 273 dan wel schriftelijk: Postbus 42, 2675 ZG Honselersdijk verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die la hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel digitaal behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Beveiliging

Dailyflex doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Dailyflex met hen overeengekomen dat zij de persoonlijke gegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn

Dailyflex bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

12. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dailyflex, dan kunt u contact met ons opnemen via Richard Reinigert: richard@dailyflex.nl

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Dailyflex van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. (Vermoedelijk) datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via Richard Reinigert: richard@dailyflex.nl

14. Wijzigingen

Dailyflex behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplicht of overeenkomst tot stand doen te komen tussen Dailyflex en een betrokkene.

15. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Wil je meer weten over ons?

Lees dan verder over ons team...

Ons team!

Belangrijke downloads

Handig en belangrijk...

Downloads

Dailyflex Jupiter 128
2675 LV Honselersdijk

Bel ons

T 0174 287 273
E info@dailyflex.nl
Kvk 27262927

Mail ons